Avís Legal

Protecció de dades de caràcter personal

L’accés a la pàgina web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Lluïsos de Gràcia”. No obstant, es comunica que, en el cas de que “Lluïsos de Gràcia” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de “Lluïsos Teatre” seran objecte de tractament mixt i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “Lluïsos de Gràcia”. La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb “Lluïsos de Gràcia”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.
“Lluïsos de Gràcia” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’adoptaran les mesures tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

VENDA D’ENTRADES

En compliment d’allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) informem que les dades facilitades en el procés de venda d’entrades seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de “Lluïsos de Gràcia” amb la finalitat d’atendre la petició.
“Lluïsos de Gràcia” informa que les dades recollides durant el procés de compra seran transmeses en un entorn segur de la seva propietat.
També informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals al domicili social de “Lluïsos de Gràcia”.
L’usuari declara sota la seva responsabilitat que les dades facilitades a “Lluïsos de Gràcia” durant el procés de compra li pertanyen, són correctes i vertaderes. En cas contrari, “Lluïsos de Gràcia” declinarà tota responsabilitat que es pugui derivar.
Les dades pròpies de l’operació de venda d’entrades seran conservades per un període de tres mesos des de la data de celebració de l’esdeveniment amb l’únic objectiu de poder atendre possibles incidències, reclamacions o aclariments respecte a l’esmentat esdeveniment. Transcorregut aquest termini les dades seran arxivades i conservades a efectes estadístics i comercials.
“Lluïsos de Gràcia” posa en coneixement dels usuaris que en el procés de venda d’entrades no es fa ús de galetes (cookies) o d’altres tractaments invisibles de dades de caràcter personal.
Informem que “Lluïsos de Gràcia” compta amb les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal per tal d’ evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en compliment del que disposa el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

COOKIES

Únicament per als casos que s’accedeixi al web www.lluisosteatre.cat mitjançant un enllaç o banner procedent d’un afiliat de “Lluïsos Teatre” s’utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador tramet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que hi hagués en el seu ordinador d’altres webs. Si vol pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla quan rep una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.lluisosteatre.cat.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

“Lluïsos de Gràcia” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts del web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.
En el mateix sentit, “Lluïsos de Gràcia” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
El web de “Lluïsos Teatre” conté enllaços a altres pàgines web que poden resultar d’interès pels usuaris. “Lluïsos de Gràcia” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
“Lluïsos de Gràcia” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés al web www.lluisosdegracia.cat i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.
“Lluïsos de Gràcia” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstancies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Lluïsos de Gràcia”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquest web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.
Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts de informació que poguessin ser del seu interès.
“Lluïsos de Gràcia” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic teatre@lluisosdegracia.cat.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en el web www.lluisosteatre.cat.

Escriu la paraula que vols buscar i prem Intro